Return to site

Van open data naar klant centrische reisinformatie

Reorganisatie van open informatievoorziening hard nodig voor betere mobiliteitsdiensten

Hoe kom je van behoefte naar vervulling als het gaat om openbaar vervoer? Hoe zorg je er als vervoersbedrijf voor dat de ‘customer journey’ succesvol wordt? Uitvallende treinen of bussen hebben vervoersbedrijven niet altijd in de hand. De manier waarop informatievoorziening wordt ingericht wel. Het tegemoetkomen van de deur tot deur mobiliteitsbehoeften van reizigers valt en staat met klantbeleving. Als reiziger wil je op het moment suprême weten hoe de meest optimale reismogelijkheid eruit ziet. Daarbij wil je dat het reisadvies afgestemd is op je agenda en de mogelijke vormen van openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram en veerboot). Je wilt inzichtelijk hebben of drukte een belemmering voor vrije zitplaatsen gaat vormen, wat de reis kost, hoe lang de reis duurt en wat het gevolg van een vertraging is. Als al deze informatiestromen op één openbaar platform bij elkaar komen, creëren we de ultieme reisbeleving. Open data ligt aan de basis van een dergelijk multimodaal platform. Klinkt wellicht eenvoudig; de praktijk wijst uit dat dit niet zo is. Hoe komt dit?

Helemaal toekomstmuziek is een multimodale* reisplanner op basis van open data niet. Zo is Nederland sinds juni 2015 het eerste land ter wereld waar in Google Maps en Google Now landelijk dekkende, realtime OV-reisinformatie beschikbaar is. De hiervoor gebruikte data is afkomstig van het NDOV Loket. De data is weer vertaald naar Google standaarden door het OpenOV project. Dit is misschien wel het meest overtuigende bewijs van het nut en de noodzaak van de ‘open’ benadering van de reisinformatieketen en het bevorderen van concurrentie en innovatie in deze markt. Aan deze ontwikkeling werd een onmisbare bijdrage geleverd door het project ‘Multimodale Reisinformatie’ (MMRI - 2014) van de Provincie Noord-Brabant, uitgevoerd onder het Beter Benutten programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinI&M).

Versnellen van reorganisatie informatievoorziening

Openbaar vervoersbedrijven in Nederland zijn reeds sinds 2000 verplicht om reisinformatie over hun dienstregeling en actuele informatie publiek te maken, op basis van de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000. Derde partijen kunnen hier innovatieve ontwikkelingen mee bewerkstelligen op het gebied van mobiliteit. Daarom verzamelt de Nationale Databank Openbaar Vervoer (NDOV) sinds 2013 de informatie van vervoersbedrijven digitaal. Zo kunnen bijvoorbeeld reisplanners doorontwikkeld worden naar de huidige, realtime vervoersbehoeften van reizigers.

Ondanks wet- en regelgeving en ondanks de ambities duurde het echter tot ver in 2014, voordat het merendeel van de openbaar vervoerders zowel hun zogenaamde statische als dynamische data ook daadwerkelijk vrij gaven aan het loket. Tarievendata is zelfs pas heel recent breed en open beschikbaar. Een traag proces dus. Gemiste kansen, want het is juist in ieders belang. Mede het gebruik van deze open data door derden moet zorgen voor een onafhankelijke terugkoppeling over de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de brondata richting de eigenaren ervan. Met innovatieve reisinformatiediensten voor eindgebruikers kunnen de vervoerders hun dienstverlening  immers verbeteren. Alle reden om openbaarstelling te bevorderen!

Optimaliseer de informatieketen

De samenwerkende marktpartijen in Stichting Plannerstack constateren al enkele jaren dat voor vernieuwende mobiliteitsdiensten niet zozeer de aanwezigheid van data of innovatieve ideeën voor eindgebruikers een knelpunt vormen in de markt. De belemmering wordt veroorzaakt door het niet op orde hebben van de gehele informatieketen. Welke schakels zitten er dan in deze keten, van bron naar eindgebruiker?

  • De betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige brondata van de openbaar vervoerders;
  • De partijen die deze gestandaardiseerd beschikbaar maken (content brokers);
  • De partijen die verscheidene bronnen combineren en verrijken tot bruikbare datasets voor specifieke doeleinden (content aggregators);
  • De aanbieders van services en toepassingen die met deze data slim kunnen plannen, rekenen, enzovoorts (application aggregators);
  • De aanbieders die op basis hiervan toegevoegde waarde diensten, applicaties en apps ontwikkelen voor, uiteindelijk, de reiziger.

Het optimaliseren van deze keten komt uiteindelijk op het volgende neer. In het verleden is uitgebreid geïnvesteerd in weg, rail en water infrastructuur om Nederland bereikbaar te houden voor een brede verzameling stakeholders. Ook investeren in een (open) digitale infrastructuur, die transparant inzicht geeft in de toegankelijkheid van de modaliteiten, is voorlopig nog cruciaal voor het ontstaan van slimme toepassingen in dienst van eindgebruikers én de samenleving.

Mobiliteit verbeteren betekent de handen in elkaar slaan

Om in alle informatiebehoeften te kunnen voorzien, van vervoersmogelijkheden en reistijden tot betaalmethoden, spelen (open) data en kanalen een essentiële rol. Prijsinformatie is een goed voorbeeld van een beperking in de keten. Tariefinformatie werd tot voor kort namelijk zeker niet door alle openbaar vervoerders volledig open doorgegeven. Veelal wordt abonnementsinformatie nog steeds niet open verstrekt. Dit veroorzaakt belemmeringen in de informatiestromen en het ontstaan van vernieuwende mobiliteitsdiensten. Om die juiste visie te verkrijgen, zouden vervoerders meer duaal moeten gaan denken. Dat wil zeggen, gebruik gaan maken van meerdere kanalen. Immers, niet alleen zij bieden in het huidige mobiliteitslandschap reisinformatie en mobiliteitsdiensten. Transparante informatie over de kosten en betaalmogelijkheden van deur tot deur reisopties is voor alternatieve aanbieders cruciaal.

Daarnaast ervaren ook vele andere belanghebbende organisaties en instanties – waaronder MinI&M, maar ook de regionale, provinciale en gemeentelijke overheden – de noodzaak om reizigers in staat te stellen om ‘slimme keuzes’ te maken. Dit kan gaan om uiteenlopende doelstellingen als:

  • Het beter benutten van de bestaande infrastructuur en zo doende verminderen van overlast en economische schade door files.
  • Het in goede banen leiden van en voorkomen van overlast door verkeer van en naar evenementen.
  • Het weren van parkeer- en zoekverkeer uit overbelaste binnensteden door real-time alternatieven te tonen, die de uitstoot van CO2 en fijnstof beperken en opstoppingen (congestie) verminderen.

De beschikbaarheid en continue verbetering en vernieuwing van reisinformatie – inclusief tarieven in alle vormen en soorten – zijn een essentiële factor bij behalen van die doelen. Ook vanuit de behoeften van de relevante mobiliteitsdiensten en voor het ontstaan van bijvoorbeeld alternatieve betaalmethoden. Alle reden dus, voor brede publiek-private samenwerking.

Belang van de reiziger voorop

De deur tot deur mobiliteitsbehoeften van reizigers komen steeds meer centraal te staan. De focus ligt hierbij op de daarvoor beschikbare multimodale keuzemogelijkheden en mogelijke combinaties. In de informatie- en leveringsketens die daarbij cruciaal zijn, mogen de concessie-houdende* vervoerders niet een beperkende factor zijn voor een werkelijk open en zo veelomvattend mogelijke informatievoorziening. Ze zouden daarmee een belemmering vormen, voor zowel de succesvolle innovatie als de groei van de markt voor mobiliteitsdiensten in het belang van reizigers.

*Multimodale reisplanners zijn planners die verschillende vervoerswijzen combineren

** Concessie (toegang tot de vervoersmarkt) is het recht tot vervoer van personen in een bepaald gebied voor een vastgestelde meerjarige periode.

Over Plannerstack

Stichting Plannerstack bestaat sinds 2014 en heeft als doel om bij te dragen aan vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. Zij doet dit onder andere door:

  1. de toegang tot reisinformatie, openbaar vervoer en mobiliteit te bevorderen; alsmede
  2. open source reisinformatie en -planning en ontwikkelingen hierin te bevorderen.

De stichting stimuleert hiertoe de ontwikkeling van een softwareplatform gebaseerd op open source, open standaarden, open data en een open kennis community. Zij kiest bewust voor het open karakter, omdat zij dit als een katalysator beschouwt voor samenwerking en co-creatie, randvoorwaarden voor vlotte en continue innovatie waar reizigers baat bij hebben. Daarnaast steunt zij bijvoorbeeld ook het project NDOV Loket, dat een gelijk speelveld biedt voor de levering van geplande en actuele reisinformatie, alsmede informatie over tarieven en haltetoegankelijkheid.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly